Forum för tekniska fysiker besökte CMAL vid institutionen för fysik tisdagen den 12 november 2019. Tre alumner och en student deltog. Besöket inleddes med att forskningsingenjör Stefan Gustafsson presenterade laboratoriets framväxt ur elektronmikroskopilaboratoriet som hörde till avdelningarna för Materialens mikrostruktur och Eva Olsson Group. Laboratoriet är nu en egen enhet inom Fysikinstitutionen och är klassat som en Chalmersinfrastruktur, vilket innebär ett visst stöd från Chalmers centralt. Instrumentparken har breddats till att omfatta också olika optiska och röntgenbaserade metoder, och laboratoriet har nu fyra anställda och användare från flera institutioner förutom Fysik, och också externa användare från industri och högskolor.

Vänster: Nötningsbeständigt skikt av (Ti,Al)N i atomär upplösning (TEM, Titan). Höger: zirkonumlegering efter neutronbestrålning i reaktor; gröna prickar Zr-atomer, lila prickar Fe atomer (atomsond LEAP 3000).

Efter inledningen gjordes en rundvandring i laboratoriet under ledning av Stefan Gustafsson och seniorprofessor Hans-Olof Andrén. Tre svepelektronmikroskop (SEM) besågs, varav ett s k Environmental SEM medgav avbildning i gastryck upp till 10 torr så att kemiska reaktionsförlopp kunde studeras in situ med hjälp av värmesteg. Kartläggning av kornorientering med EBSD (electron back scattered diffraction) i SEM visades också.

Tre transmissionselektronmikroskop (TEM) besöktes, varav två av dem utrustade med korrektorer för linsfel (sfärisk aberration): FEI Titan (300 kV) och det nya Jeol ARM (atomic resolution microscope, punktupplösning 70 pm, 200 kV) som fortfarande var under provdrift. Beredning av elektrontransparenta folier med fokuserad jonstråle (FIB) i två kombinerade FIB-SEM-instrument demonstrerades, och slutligen besågs atomsonden, som analyserar ett prov i formen av en vass spets atom för atom. I laboratoriets datorfyllda utvärderingsrum kunde en rekonstruktion av atomerna i en neutronbestrålad zirkoniumlegering vridas och vändas på, och de olika atomslagens anrikning vid nanometerstora strålskador (dislokationsslingor) kunde ses.

Efter det mycket intressanta besöket bjöd Forum för tekniska fysiker på smörgås och dryck.