Tomas Kåbeger höll ett mycket intressant föredrag om utvecklingen inom området förnyelsebar energi. En viktig  del i presentationen var att framhålla vilken betydelse industriell erfarenhet har för att sänka kostnaderna och gav  många exempel på detta.

Bioenergianvändningen i Sverige hade tex ökat till 150 TWh dvs. en 1/3 av den använda energin och han pekade på den enorma utvecklingen av global vindel-kapacitet  beroende på de kinesiska satsningarna, med en globalt installerad effekt på 550 GW. (I Sverige ca  7 GW). Även i USA och Tyskland växer det snabbt. Även den installerade solelen med en totalt installerad effekt av 400 GW växer snabbt och här dominerar återigen Kina och den växer också snabbt i Japan och USA. Solelen i Sverige har också vuxit snabbt. Installerad effekt är nu ca 330 MW.

Tomas gav sedan en rad exempel på hur det i världen upphandlades vindel till allt lägre priser och därmed blir vindelen allt konkurrenskraftigare.

De 16 största europeiska elbolagens årliga samlade resultat 2010-2017 hade gått från 33,3 miljarder € 2010 till -5,8 miljarder € 2016. Under 2017 steg de till 27,1 miljarder € genom olika samhälleliga justeringar.

Frågan om samspelet mellan de olika energislagen kom upp och ett intressant exempel gavs från Kyushu Electric 2016 som kunde hålla en jämn elproduktion genom att pumpa vatten på dagen med mycket solenergi. I Kalifornien ersätter man gasturbiner med lagring i stora batterier, bl a från Tesla.

Han gav också exempel på hur sammansättningen av energislag varierar över tid i Sverige, där varierande vindkraft balanseras av vattenkraft. Kärnkraften låg stabilt.

Kärnkraften nämndes som hastigast med exempel på att när kylvattnet är för varmt kan kärnkraften få stängas av.

En spännande bild visades hur kineserna såg hela världen byggas samman i ett jättelikt högspänningsnätverk.

Kolpriset i USD/kWh är fortfarande lägst bland de fossila bränslena.

Easyjet satsar på att bygga ett elflygplan.

Andelen el som produceras med fossila bränslen i världen utgör ca 65 %. Kina släpper totalt ut ca 9.5 Gton CO2 men tillväxtkurvan synes ha brutits.